Метаданные
  • Ш.И. Мустафакулов
    Тошкент Давлат Иқтисодиёт Университети
  • Б.Ф. Толипова
    Тошкент Давлат Иқтисодиёт Университети
Как цитировать
Мустафақулов, Ш., & Толипова, Б. (2020). ИҚТИСОДИЁТНИНГ БАҚАРОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА КИЧИК БИЗНЕС ВА ХУСУСИЙ ТАДБИРКОРЛИК РИВОЖЛАНИШИНИНГ ИННОВАЦИОН ИСТИҚБОЛЛАРИ. Центр научных <Br /&gt; публикаций в Узбекистане, 1(1). извлечено от https://ejournal.tsue.uz/index.php/economics-innotech/article/view/113

Аннотация

Бугунги кунда жамият янги боскич — ахборот технологиялари ва компьютерлашган тизимлар, юқори ишлаб чиқариш технологиялари ривожланган бир даврда, инновацион технологиялар, инновацион тизимлар ва инсон фаолиятини турли хил соҳаларини инновацион ташкил этишни ўз ичига олади. Бунинг пировард натижаси сифатида мамлакатда инновацион иқтисодиѐтнинг яратилиши назарда тутилади. Махсус адабиѐтларнинг таҳлили, хорижий олимларнинг тадқиқотлари кўрсатмоқдаки, XXI асрнинг биринчи ярмида инновацион иқдисодиѐтнинг юзага келиши мамлакат иқтисодий ва ижтимоий тараққиѐтини белгилаб берувчи асосий устуворлик касб этмоқда. Мамлакатдаги иқтисодий ислоҳотларни амалга оширишда, инновацион янгилашда нодавлат сектори – хусусий мулк эгалларини ўрни тобора салмоқли бўлиб бораяпти; реал сектор тармоқларини модернизация қилиш жараѐнида юзага келаѐтган муаммолар кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари фаолиятини янада кенгрок қўллаб-қувватлаш, жумладан, ижтимоий-иқтисодий жиҳатдан макроиқтисодий